Fortrolighedspolitik

Sidst opdateret: 24/04/2024
1. Introduktion
Keypitt ApS er forpligtet til at beskytte
dit privatliv. Denne fortrolighedspolitik
beskriver vores praksis med hensyn til
indsamling, brug og videregivelse af
dine persondata via vores digitale
garderobeløsning. Ved at bruge vores
tjeneste giver du samtykke til, at vi
behandler dine data som beskrevet i
denne politik.
2. Dataansvarlig
Keypitt ApS
Borgmestervangen 9, 5.2,
2200 København N, Danmark
CVR: 44170906
E-mail: hello@keypitt.com
Hjemmeside: https://www.keypitt.com
3. Persondata vi indsamler
Mobiltelefonnummer: Bruges
udelukkende til at sende SMS med et
link til din digitale billet (QR-kode).
4. Formål med databehandling
Vi behandler dine persondata til
følgende formål:

At lette udstedelse og afhentning
af digitale billetter til
garderobetjenester. Dette
indebærer tredjeparter, såsom
medarbejdere på steder, for at de
kan facilitere indlevering og
afhentning af ejendele på en
sikker måde. Relevante data vil være tilgængelige for
medarbejdere med det formål at
administrere garderoben på en
effektiv, værdifuld og sikker
måde.

At forbedre effektiviteten og
sikkerheden ved vores tjeneste.
5. Juridisk grundlag for behandling
Samtykke: Ved at indtaste dit
mobiltelefonnummer giver du samtykke
til, at vi behandler dine data til de
angivne formål.
Kontraktmæssig nødvendighed:
Behandlingen er nødvendig for
udførelsen af en kontrakt, som du er
part i, da det er nødvendigt at bruge
vores digitale garderobetjeneste.
6. Opbevaring af data
Brugerens telefonnummer opbevares i
maksimalt tre år efter sidste aktive
kontakt for at fuldføre tjenesten. Dette
er med henblik på at tilbyde en sikker
og tilfredsstillende service. Sikkerheden
og telefonnummeret er tilgængeligt i
vores system efter interaktion og efter
begivenheden for at muliggøre
verifikation ved afhentning af ejendele.
Hvis brugeren ikke har en aktiv bruger
efter tre år, vil Keypitt ApS slette
dataene.
7. Datasikkerhed og fortrolighed
Vi implementerer strenge
sikkerhedsforanstaltninger for at
beskytte dine persondata mod
uautoriseret adgang, ændring,
videregivelse eller ødelæggelse.
Adgang til persondata er strengt
begrænset til personale, der har brug
for det for at udføre deres jobfunktioner.

8. Deling og videregivelse af
persondata
Vi sælger, handler eller lejer ikke dine
persondata til tredjeparter. Selvom dine
data kan deles med:

Tjenesteudbydere: Til formålet
med at sende SMS’er og
administrere QR-koder.

Juridiske forpligtelser: Hvis det
kræves ved lov eller som svar på
juridiske processer.

Steder: For at lette udstedelsen
og afhentningen af digitale
billetter til garderobetjenester.
Dette indebærer tredjeparter,
såsom medarbejdere på steder,
for at de kan facilitere indlevering
og afhentning af ejendele på en
sikker måde. Relevante data vil
være tilgængelige for
medarbejdere med det formål at
administrere garderoben på en
effektiv, værdifuld og sikker
måde.
9. Dine rettigheder under GDPR
Du har ret til at:

Få adgang til, korrigere eller
anmode om sletning af dine
persondata.

Begrænse behandlingen og gøre
indsigelse mod behandlingen af
dine persondata.

Anmode om dataportabilitet.

Til enhver tid trække dit samtykke
tilbage, uden at det påvirker
lovligheden af behandlingen
baseret på samtykke før dets
tilbagetrækning.
10. Dataoverførsler

Persondata, som vi indsamler fra dig,
kan opbevares, behandles og overføres
mellem alle de lande, hvor vi opererer,
for at muliggøre os at bruge
informationerne i overensstemmelse
med denne politik. Data overføres ikke
uden for Det Europæiske Økonomiske
Samarbejdsområde (EØS) uden
tilstrækkelige beskyttelser.
11. Ændringer i
fortrolighedspolitikken
Denne fortrolighedspolitik kan blive
opdateret periodisk for at afspejle
ændringer i vores persondatapraksis
eller relevante love. Vi vil poste en
fremtrædende meddelelse på vores
hjemmeside for at underrette dig om
eventuelle væsentlige ændringer, og vi
vil angive øverst i politikken, hvornår
den senest blev opdateret.
12. Kontakt os
Hvis du har spørgsmål eller
kommentarer til denne politik eller vores
databehandlingspraksis, eller hvis du
har brug for at få adgang til eller rette
dine oplysninger, bedes du kontakte os
på:
E-mail: hello@keypitt.com
13. Klager
Du har ret til at indgive en klage til
Datatilsynet, hvis du mener, at vi ikke
har overholdt kravene i GDPR med
hensyn til dine persondata.
Keypitt ApS respekterer dit privatliv og
er forpligtet til at beskytte dine
persondata. Denne politik er designet til
at være gennemsigtig omkring, hvilke
data vi indsamler, hvordan vi bruger
dem, og dine rettigheder.

Privacy Policy

Last updated: 24/04/2024
1. Introduction
Keypitt ApS is committed to protecting
your privacy. This Privacy Policy
outlines our practices regarding the
collection, use, and disclosure of your
personal data through our digital
wardrobe solution. By using our service,
you consent to the processing of your
data as described in this policy.
2. Data Controller Information
Keypitt ApS
Borgmestervangen 9, 5.2,
2200 København N, Denmark
CVR: 44170906
Email: hello@keypitt.com
Website: www.keypitt.com
3. Personal Data We Collect

Mobile Phone Number: Used
exclusively for sending SMS with
a link to your digital ticket (QR
code).
4. Purpose of Data Processing
We process your personal data for the
following purposes:

To facilitate the issuance and
retrieval of digital tickets for
wardrobe services. This entails
3rd parties, such as employees
at venues, for them to be able to
facilitate hand-in and retrieval of
belongings in a secure manner.
Relevant data will be accessible
for employees with the purpose of managing the wardrobe in an
efficient, valuable and secure
manner.

To enhance the efficiency and
security of our service.
5. Legal Basis for Processing

Consent: By inputting your
mobile phone number, you
provide consent for us to process
your data for the specified
purposes.

Contractual Necessity: The
processing is necessary for the
performance of a contract to
which you are a party, as it is
required to use our digital
wardrobe service.
6. Data Retention Policy
The user’s phone number is retained for
a maximum of three years after the end
of active contact to fulfill the service.
This is with the purpose of providing a
secure and fulfilling service. The
security and phone number is available
in our system after interaction and post
event to enable verification upon
retrieving belongings. If the user does
not have an active user after three
years, Keypitt ApS will delete the data.
7. Data Security and Confidentiality
We implement stringent security
measures to protect your personal data
against unauthorized access, alteration,
disclosure, or destruction. Access to
personal data is strictly limited to
personnel who need it to perform their
job functions.
8. Sharing and Disclosure of
Personal Data
We do not sell, trade, or rent your
personal data to third parties. Although
your data may be shared with:

Service Providers: For the
purpose of sending SMS and
managing QR codes.

Legal Obligations: If required by
law or in response to legal
processes.

Venues: To facilitate the issuance
and retrieval of digital tickets for
wardrobe services. This entails
3rd parties, such as employees
at venues, for them to be able to
facilitate hand-in and retrieval of
belongings in a secure manner.
Relevant data will be accessible
for employees with the purpose
of managing the wardrobe in an
efficient, valuable and secure
manner.
9. Your Rights Under GDPR
You have the right to:

Access, correct, or request
deletion of your personal data.

Restrict processing and object to
processing of your personal data.

Request data portability.

Withdraw consent at any time,
without affecting the lawfulness
of processing based on consent
before its withdrawal.
10. Data Transfers
Personal data that we collect from you
may be stored, processed, and
transferred between any of the
countries in which we operate to enable
us to use the information in accordance
with this policy. Data is not transferred outside the European Economic Area
(EEA) without adequate protections.
11. Changes to the Privacy Policy
This Privacy Policy may be updated
periodically to reflect changes in our
personal data practices or relevant
laws. We will post a prominent notice on
our website to notify you of any
significant changes, and we will indicate
at the top of the policy when it was most
recently updated.
12. Contact Us
If you have questions or comments
about this policy or our data practices,
or if you need to access or correct your
information, please contact us at:
Email: hello@keypitt.com
13. Complaints
You have the right to lodge a complaint
with the Danish Data Protection Agency
if you believe that we have not complied
with the requirements of the GDPR with
regard to your personal data.
Keypitt ApS respects your privacy and
is committed to protecting your personal
data. This policy is designed to be
transparent about what data we collect,
how we use it, and your rights.