Vilkår og betingelser

Sidst opdateret: 24/04/2024
1. Introduktion
Velkommen til Keypitt! Disse vilkår og
betingelser beskriver reglerne og
bestemmelserne for brugen af Keypitt
ApS’s Digitale Garderobetjeneste, som
er tilgængelig på www.keypitt.com.
Ved at tilgå denne tjeneste og ved at
indtaste dit mobiltelefonnummer på
vores digitale kiosk, accepterer du at
være bundet af disse vilkår og
betingelser. Hvis du ikke er enig i nogen
del af disse vilkår, har du ikke tilladelse
til at bruge vores tjeneste.
2. Beskrivelse af tjenesten
Keypitts Digitale Garderobetjeneste
tilbyder en sikker og effektiv metode til
at håndtere garderobetransaktioner ved
brug af digitale billetter via SMS.
Brugerne indtaster deres
telefonnummer for at modtage en
QR-kode, som derefter bruges til at
hente deres ejendele.
3. Brugeransvar
Kontosikkerhed: Du er ansvarlig for at
opretholde fortroligheden af enhver
information relateret til din brug af og
adgang til tjenesten.
Korrekt information: Du skal give
nøjagtige og aktuelle oplysninger, når
du bruger vores tjeneste. Korrektheden
af det indtastede telefonnummer er
afgørende for den succesfulde levering
af den digitale billet.
Brug af tjenesten: 

Du accepterer kun at bruge tjenesten 

til dens tiltænkte formål
og ikke til at sende eller opbevare
ulovligt materiale eller til svigagtige
formål.
4. Immaterielle rettigheder
Tjenesten og alt indhold, herunder
software, databaser, grafik og logoer,
ejes af eller er licenseret til Keypitt ApS
og er underlagt ophavsret og andre
immaterielle rettigheder under
internationale konventioner. Brugere får
kun en begrænset licens til at se
materialet og bruge tjenesten.
5. Privatliv
Dit privatliv er vigtigt for os. Vores
privatlivspolitik, som er en del af disse
vilkår, beskriver, hvordan vi håndterer
de oplysninger, du giver os, når du
bruger vores tjenester.
6. Betalinger
Der er ingen gebyrer for at bruge den
Digitale Garderobetjeneste på
nuværende tidspunkt. Skulle nogen
tjenester kræve betaling, vil ændringer
blive tydeligt introduceret i disse vilkår
og betingelser og kommunikeret
passende til dig.
7. Ophør
Vi kan til enhver tid og uden
forudgående varsel eller ansvar afbryde
eller suspendere din adgang til vores
tjeneste af enhver årsag, herunder, men
ikke begrænset til, hvis du overtræder
disse vilkår og betingelser.
8. Ændringer i tjenesten og vilkårene
Keypitt ApS forbeholder sig retten til at
ændre eller indstille tjenesten (eller
enhver del af dens indhold) 

til enhver tid uden forudgående varsel. Vi forbeholder
os også retten til til enhver tid at ændre
disse vilkår og betingelser. Din fortsatte
brug af tjenesten efter ændringer
betyder, at du accepterer vores
ændrede vilkår og betingelser.
9. Ansvarsbegrænsning
Under ingen omstændigheder skal
Keypitt ApS, eller nogen af dets
officerer, direktører og ansatte, holdes
ansvarlige for noget som helst, der
opstår af eller på nogen måde er
forbundet med din brug af denne
tjeneste, hvad enten ansvaret er under
kontrakt, tort eller andet. Keypitt ApS,
herunder dets officerer, direktører og
ansatte, skal ikke holdes ansvarlige for
nogen indirekte, følgeskader eller
specielle ansvar, der opstår af eller på
nogen måde er relateret til din brug af
denne tjeneste. Ansvaret ligger hos det
givne sted, som brugeren interagerer
med.
10. Skadesløsholdelse
Du skadesløsholder hermed Keypitt
ApS i videst muligt omfang fra og mod
enhver og/eller alle ansvar,
omkostninger, krav, årsager til handling,
skader og udgifter, der på nogen måde
er relateret til din overtrædelse af nogen
af bestemmelserne i disse vilkår.
11. Alvorlighed
Hvis nogen bestemmelse i disse vilkår
findes ugyldig under nogen gældende
lov, skal sådanne bestemmelser slettes
uden at påvirke de resterende
bestemmelser heri.
12. Tvistløsning
Eventuelle tvister, 

der involverer Keypitt ApS, 

skal være underlagt og fortolkes i
overensstemmelse med lovgivningen i
Danmark. Du accepterer at underkaste
dig jurisdiktionen af Københavns Byret
for løsningen af eventuelle tvister.
13. Kontaktinformation
Hvis du har spørgsmål eller
bekymringer om disse vilkår, bedes du
kontakte os på:
E-mail: hello@keypitt.com
14. Helhedsaftale
Disse vilkår, herunder eventuelle
juridiske meddelelser og
ansvarsfraskrivelser på denne
hjemmeside, udgør den samlede aftale
mellem Keypitt ApS og dig i forhold til
din brug af denne tjeneste og erstatter
alle tidligere aftaler og forståelser med
hensyn til det samme.
Ved at bruge vores tjeneste erkender
du, at du har læst og accepterer at være
bundet af disse vilkår og betingelser.

Terms and Conditions

Last updated: 24/04/2024
1. Introduction
Welcome to Keypitt! These terms and
conditions outline the rules and
regulations for the use of Keypitt ApS’s
Digital Wardrobe Service, available at
www.keypitt.com.
By accessing this service and by
entering your mobile phone number at
our digital kiosk, you agree to be bound
by these terms and conditions. If you do
not agree with any part of these terms,
you are not permitted to use our
service.
2. Service Description
Keypitt’s Digital Wardrobe Service
provides a secure and efficient method
to manage wardrobe transactions using
digital tickets via SMS. Users enter their
phone number to receive a QR code,
which is then used to retrieve their
belongings.
3. User Responsibilities

Account Security: You are
responsible for maintaining the
confidentiality of any information
related to your usage and access
of the service.

Accurate Information: You must
provide accurate and current
information when using our
service. The correctness of the
phone number entered is essential for the successful
delivery of the digital ticket.

Use of Service: You agree to use
the service only for its intended
purpose and not to use the
service for sending or storing any
unlawful material or for fraudulent
purposes.
4. Intellectual Property Rights
The service and all contents, including
software, databases, graphics, and
logos, are owned by or licensed to
Keypitt ApS and are subject to copyright
and other intellectual property rights
under international conventions. Users
are granted a limited license only for
purposes of viewing the material and
using the service.
5. Privacy
Your privacy is important to us. Our
Privacy Policy, which is part of these
terms, describes how we handle the
information you provide to us when you
use our services.
6. Payments
There are no fees for using the Digital
Wardrobe Service at this time. Should
any services require payment, changes
will be introduced clearly in these terms
and conditions and communicated
appropriately to you.
7. Termination
We may terminate or suspend access to
our service immediately, without prior
notice or liability, for any reason
whatsoever, including, without limitation,
if you breach these terms and
conditions.8. Changes to the Service and Terms
Keypitt ApS reserves the right to modify
or discontinue the service (or any part of
its content) at any time without prior
notice. We also reserve the right to
amend these terms and conditions at
any time. Your continued use of the
service following any changes signifies
your acceptance of our amended terms
and conditions.
9. Limitation of Liability
In no event shall Keypitt ApS, nor any of
its officers, directors, and employees,
be held liable for anything arising out of
or in any way connected with your use
of this service whether such liability is
under contract, tort, or otherwise.
Keypitt ApS, including its officers,
directors, and employees shall not be
held liable for any indirect,
consequential, or special liability arising
out of or in any way related to your use
of this service. Liabilities lie at the given
venue that the user are engaging with.
10. Indemnification
You hereby indemnify to the fullest
extent Keypitt ApS from and against any
and/or all liabilities, costs, demands,
causes of action, damages, and
expenses arising in any way related to
your breach of any of the provisions of
these terms.
11. Severability
If any provision of these terms is found
to be invalid under any applicable law,
such provisions shall be deleted without
affecting the remaining provisions
herein.
12. Dispute Resolution

Any disputes involving Keypitt ApS shall
be governed by and interpreted in
accordance with the laws of Denmark.
You agree to submit to the jurisdiction of
the City Court of Copenhagen, for the
resolution of any disputes.
13. Contact Information
If you have any inquiries or concerns
about these terms, please contact us at:
Email: hello@keypitt.com
14. Entire Agreement
These terms, including any legal notices
and disclaimers contained on this
website, constitute the entire agreement
between Keypitt ApS and you in relation
to your use of this service, and
supersede all prior agreements and
understandings with respect to the
same.
By using our service, you acknowledge
that you have read and agree to be
bound by these terms and conditions.